bakgrund svedje 714x170


Muddring bakom Salteriet, Svedjehamn

Björkö delägarlag begär in offert för ett muddrings- och grävprojekt vid Svedjehamn.

Området som skall muddras befinner sig bakom Salteriet (kartskiss). Muddringen bör lämpligen utföras från utfylld pir.

Vidare skall det dike som som löper vid sidan om parkeringsplatsen rensas upp och detta bör göras innan muddringsmassorna deponeras. Diket skall också förlängas längs den nya utfyllda parkeringsplatsen till ett nytt utlopp (kartskiss).
Slutförandet av utloppet bör göras efter muddringen då den slutliga strandlinjen är klar. Eventuellt går det att använda ett redan existerande utlopp som går under vägen.

Deponering av muddringsmassorna framgår på kartskissen. Muddringsmassorna skall utgöra grund för en utvidgning av den befintliga parkeringsplatsen och det bör sålunda tas i beaktande vid vilken typ av material som deponeras vart - tex stora stenar skall inte vara nära ytan på parkeringsplatsen.

Muddringen bör utföras före utgången av mars 2019.

Offerterna bör inlämnas till delägarlagets kontor, Björkövägen 735,65870 BJÖRKÖBY, senast 19.11.2018.

Eventuella frågor riktas till Leif Enlund, tfn 040-501 9262.

Bilaga/Liite:
Download this file (Muddring vid pir och parkeringsutvidgning.pdf)Kartskiss[ ]264 kB
Web design by: Lingvafix Communications